Gepensioneerden en bruggepensioneerden

Bijgewerkt: 11/01/2012.

Welk pensioen is er morgen ?

14 juli 2010

Met het oog op de nationale pensioenconferentie die voor dit jaar gepland is, willen de gepensioneerden en bruggepensioneerden van MWB-ABVV hun analyse en eisen bekend maken. Lees hieronder een ingezonden artikel dat op 10 maart 2009 werd gepubliceerd in De Werker.

Tegenwoordig komen steeds meer senioren onder de armoedegrens terecht: 20,3% van de gepensioneerden beschikt over minder dan € 868 per maand als ze alleenstaande zijn en over € 1.302 per maand als ze een gezin zonder kinderen vormen. In het Europa van de 15 bengelen we met deze cijfers in de staartgroep.

De regering heeft voor dit jaar een een nationale pensioenconferentie in het vooruitzicht gesteld. Met welke doelstellingen? Welke resultaten worden er verwacht? Het aantal bejaarden neemt toe en we zouden onszelf de das omdoen als we deze trend uit het oog verliezen. Concreet betekent dit dat de afhankelijkheidscoëfficiënt in 2020 meer dan 30% zal bedragen en rond 2050 zelfs 45%. Terwijl in dezelfde personen het aantal beroepsactieve personen en meer bepaald het aantal actieve jongeren daalt. Iedereen is het erover eens dat als wij nu geen maatregelen nemen, de sociale zekerheid deze schok niet zal kunnen opvangen.

Tot zover de argumenten. Dus: iedereen rond de tafel om na te denken over de toekomst en nu een oplossing uit te werken! Maar let op! Zo’n grootscheeps initiatief is zelden gunstig voor ons. De eerste vergaderingen zijn al begonnen. Maar waarover wordt er gesproken? Wordt het pensioen dat wij morgen zullen ontvangen nu herberekend? Houdt men daarbij rekening met de gelijkgestelde dagen (wij denken aan de bruggepensioneerden, aan de deeltijds werkenden, aan al wie het slachtoffer van een herstructurering was en die niet opnieuw werk kon vinden en nu dus werkloos is …)? Gaat het over het optrekken van de pensioenleeftijd tot boven 65 jaar, zoals nu al het geval is in sommige landen van de Europese Unie? Wordt onze gezondheidszorg gegarandeerd? Gaat er opnieuw geld naar het zilverfonds? Komt er een nieuwe speciale pensioenbijdrage voor een “bis” pijler? Worden de fiscale voordelen van de 2e en 3e pijler afgeschaft?

Gaan de drijvende krachten achter deze pensioenconferentie echt rekening houden met de dagelijkse situatie van de gepensioneerden van nu? Zal de inspanning die geleverd werd om sommige pensioenen te verhogen voldoende zijn om een degelijk pensioen te waarborgen? Wat is de absolute bodem waaronder men niet mag zakken, omdat het leven als gepensioneerde dan een hel zou worden?

De cijfers liegen niet: er zijn 14,7% armen in België (1 persoon op 7!), maar de 65-plussers vormen 20,3% van de personen die onder de armoededrempel leven. Gedaan met de sociale verloedering!

Al deze mensen kijken elke dag met angst tegemoet. Uiteraard leidt zo’n belachelijk laag pensioen tot sociaal isolement. Hoe zou men vrienden kunnen uitnodigen, op restaurant of naar de bioscoop gaan, een weekje met vakantie vertrekken, cadeautjes geven aan de kleinkinderen? Zoveel eenvoudige dingen worden onmogelijk. Het enige wat je dan nog rest, is je kwetsbaarheid en onzekerheid. Facturen moeten worden betaald: huishuur, elektriciteit, gas, water … Er moeten pijnlijke keuzes worden gemaakt. Je moet zorg dragen voor jezelf, voldoende eten, geneesmiddelen nemen. Maar die worden steeds duurder en worden niet altijd terugbetaald door het RIZIV. En dan maar hopen dat je niet ziek wordt. Dat hopen wij allemaal, maar wij weten ook, omdat wij een bejaard familielid hebben of over ouders van vrienden horen vertellen, dat je vanaf een bepaalde leeftijd meer risico op ziekte loopt. En dat dit risico nog stijgt naarmate je ouder wordt … Precies daarom willen verzekeringen, als je niet meer van de jongste bent en nog niet verzekerd, je niet meer ten laste nemen. De enige steun die dan nog overblijft, is je familie, je kinderen.

Je familie! Maar is de koopkracht van je familie de jongste maanden niet gedaald? Vergelijk dan eens de dramatische situatie van veel gepensioneerden met de geschenken die de regering de laatste tijd aan de aandeelhouders heeft uitgedeeld … Commentaar overbodig! Uiteraard zijn wij, zoals altijd, het kind van de rekening. Maar waar blijft sociaal links? Wat is er met onze waarden gebeurd? Wij moeten dringend terugkeren naar onze fundamenten, waarop onze sociale vooruitgang werd gebouwd. Dus: gedaan met de sociale verloedering!

De eerste pensioenpijler versterken!

De regering wil schoon schip maken met de verworvenheden. Wel, laten wij schoon schip maken! De regering heeft op enkele uren tijd beslist om de banken en verzekeraars € 22 miljard te geven, maar om 1 miljard te besteden aan sociale-uitkeringstrekkers en voor meer koopkracht, is er grootscheeps en omslachtig sociaal overleg nodig.

Wat moeten wij daarvan vinden? Een bejaarde met een pensioentje van 1.000 euro betaalt evenveel belastingen als een bedrijf (dat na de geschenken van meneer Reynders via de notionele intrestaftrek in werkelijkheid maar 20 tot 22% belastingen betaalt). Absurd!

Dit fiscaal voordeel kost de staat 430 miljoen euro per jaar. Op twee jaar tijd is dit ongeveer evenveel als wat de regering via het interprofessioneel akkoord aan de sociale-uitkeringstrekkers heeft gegeven. Het zijn dus de uitkeringstrekkers die de steun aan de meest welstellenden financieren. Dank u, meneer Reynders!

Ja, laten wij schoon schip maken. Hoeveel bedragen de premies die werden toegekend aan al die slechte beheerders voor wie wij moeten bloeden? Kijk maar hoe de overheidsschuld stijgt. Alle inspanningen van de laatste jaren hebben nergens toe geleid.

Gepensioneerden en actieve werknemers voeren dezelfde strijd!

Heeft iemand met een goed gevulde beroepsloopbaan, die soms in extreme omstandigheden heeft gewerkt en een stuk van zijn gezondheid aan zijn werk heeft opgeofferd, geen recht op een welverdiend pensioen? Toch is dat niet altijd het geval. Ons pensioen vertegenwoordigt nog slechts 33,3% van het gemiddelde loon. Volgens een rapport van de Rijksdienst voor Pensioenen schommelt de gemiddelde stijging van onze pensioenen tussen 0,87 en 1,97% sinds 1997. Tussen 1997 en 2005 was er een stijging met slechts 1,34% en tussen 2006 en 2009 met 0,87%. Dit is dus een daling met 0,47%!

Op OESO-niveau zijn wij een van de laatste landen met dergelijke lage pensioenen. De Commissie Gepensioneerden en Bruggepensioneerden van ABVV Metaal van Luik vindt dat elke persoon die met pensioen gaat recht heeft op een fatsoenlijk pensioen. Het statuut van gepensioneerde mag niet gelijkstaan aan sociale achteruitgang en buiten de maatschappij staan.

De nationale pensioenconferentie mag sommigen niet de gelegenheid bieden om het statuut van de gepensioneerden nog een beetje meer aan te vallen en het wettelijk pensioen te verzwakken, met als voorwendsel dat er problemen zijn. Wij vrezen dat deze conferentie niet tegemoetkomt aan onze eis: de eerste pensioenpijler versterken. Toch is dat een sterke eis die onze vakbond moet uitdragen en verdedigen. Dit is een kwestie van sociale rechtvaardigheid en solidariteit!

Het ABVV moet al zijn afgevaardigden een opleiding ter beschikking stellen over deze centrale pensioenkwestie. Wij moeten deze conferentie aangrijpen om een syndicale strijd voor meer solidariteit te leveren: wie vandaag jong is, is morgen gepensioneerd. De senioren hebben strijd geleverd om de huidige rechten te verwerven. Alle actieve en senioren moeten nu samen op de barricades gaan staan voor een beter pensioen, nu en morgen.

Manuel Rodriguez voor het Comité van Gepensioneerden en Bruggepensioneerden van Metaal Luik.

NB: Bekijk een video over de analyses en eisen van gepensioneerden en bruggepensioneerden van het MWB in de rubriek “Militanten aan het woord”.

 “Gepensioneerden en actieve werknemers voeren dezelfde strijd!” (13 min)

 Bekijk de video : klik hier !

« Marcel D’Hondt is boos » (6 mn.) Bekijk de video : klik hier !