Overslaan en naar de inhoud gaan

Gelijke kansen om te komen tot gelijke rechten.

&

De Metallo’s van het ABVV hebben met vastberadenheid de resolutie gesteund die werd aangenomen tijdens het laatste Congres van Industriall Europe in 2020 en die handelt over MEERDERE pijnpunten inzake de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Ze is getiteld: “Gelijke kansen om te komen tot gelijke rechten”.

Want er is niets om trots op te zijn!  Zelfs al is er in de loop van de voorbije jaren wat vooruitgang geboekt om de kloof te dichten die er gaapt tussen de rechten van vrouwen en mannen, toch is er nog een lange weg te gaan die bovendien bezaaid is met obstakels, om te komen tot échte gelijke rechten in een maatschappij die opgebouwd is volgens een nog steeds - we moeten dat erkennen - hoofdzakelijk patriarchaal model. Zo zijn algemeen genomen de tewerkstellingsgraad, de lonen en het kwaliteitsniveau van de contracten van de vrouwen nog steeds lager dan die van de mannen met grote variaties al naargelang de sector.  En het is niet het bezuinigingsbeleid van de laatste jaren noch de verzwakking van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bedrijven (aantasting van het recht op collectieve onderhandelingen) die de vrouwen hebben belet om als eerste in onzekere vormen van arbeid en in de armoede terecht te komen.

Van de vele pijnpunten lijken ons er 5 van wezenlijk belang. Zij vergen een krachtige en bovendien planmatige respons.

1.    De loonkloof tussen mannen en vrouwen: In heel Europa blijven de vrouwen gemiddeld 16.4%  minder verdienen dan de mannen voor hetzelfde werk.  Wij eisen:
•    Dat transparante loonstelsels worden ontwikkeld en toegepast;
•    Dat de hoofdzakelijk door vrouwen uitgeoefende functies en beroepen worden geherwaardeerd (herwaardering van de lonen, verbetering van de arbeidsvoorwaarden, validering van de competenties, erkenning van de kwalificaties);
•    Dat het gemengd karakter van de beroepen wordt aangemoedigd;
•    Dat alle vormen van onzekere arbeid worden bestreden, in het bijzonder de “niet vrijwillig gekozen” deeltijdse arbeid;
•    Dat de professionele segregatie tussen vrouwen en mannen wordt bestreden;
•    Dat wordt gezorgd voor gelijke toegang tot de verschillende vormen van ouderschapsverlof;
•    Dat discriminatie bij de aanwerving wordt bestreden; vrouwen zijn hier nog steeds al te vaak het slachtoffer van als gevolg van de hardnekkige genderstereotypering.

2.    De glazen plafonds: Vrouwen worden al te vaak geremd in hun professionele vooruitgang omdat de functies met verantwoordelijkheid voor hen niet toegankelijk zijn. Daarenboven worden vrouwen nog al te vaak opgesloten binnen bepaalde jobs, uitgesloten van andere en op posten gehouden die weinig of geen opleiding vergen.

3.    De pensioenkloof: Omwille van familiale verantwoordelijkheden heeft een meerderheid van de vrouwen een kortere of onvolledige loopbaan en de neiging om onzekere jobs te betrekken (deeltijdse arbeid, van bepaalde duur, flexibele contracten, enz.). In 2014 bedroeg de gemiddelde kloof in de EU28 40,2%, waarbij de mannen van 65 tot 74 jaar een pensioen hadden dat gemiddeld 40% hoger lag dan dat van de vrouwen van dezelfde leeftijdscategorie. De sociale zekerheidsstelsels en in het bijzonder de pensioenstelsels moeten solidair zijn en moeten worden beschermd, verbeterd en aangepast om vrouwen zekerheid en waardigheid te bieden in elke fase van hun leven!

4.    Het bestrijden van de stereotypes: Ondanks de vooruitgang inzake gendergelijkheid in de afgelopen decennia, blijven de genderstereotypes aanwezig in ons dagelijkse leven, zowel thuis als op het werk, en deze vormen een bron van discriminatie. De ABVV Metallo’s pleiten voor het uitbannen van de genderstereotypes via de herwaardering van de hoofdzakelijk door vrouwen vervulde jobs, en dit door de lonen te herwaarderen, de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, de kwalificaties te erkennen, het gemengd (mannen en vrouwen) karakter bij de competenties aan te moedigen, enz. De familiale verplichtingen (opvoeding van de kinderen en huishoudelijke taken) mogen niet worden beschouwd als de uitsluitende verantwoordelijkheid van de vrouw. De ouders hebben daarin allen eenzelfde verantwoordelijkheid, ongeacht hun gender.

5.    Het geweld jegens vrouwen: Overal is er geweld jegens vrouwen: thuis, op het werk, op school, in de straten en op het internet, en dit alles zonder onderscheid qua sociale klasse en opleidingsniveau. Het geweld jegens vrouwen blijft de grootste en meest verspreide vorm van schending van de mensenrechten, waarbij in Europa 1 vrouw op 3 ooit in haar leven het slachtoffer is geweest van fysiek of seksueel geweld (vanaf de leeftijd van 15 jaar). Tot op vandaag is geweld van mannen jegens vrouwen een belangrijke doodsoorzaak bij vrouwen. De ABVV Metallo's blijven verder werken, samen met IndustriAll Europe en de CES, aan het project “Safe at Home, Safe at Work”. Wij blijven bovendien toezien op de bescherming van het fundamenteel recht voor vrouwen om vrij over hun lichaam en hun leven te beschikken. Daarnaast moeten er overal maatregelen worden ingevoerd om de slachtoffers te waarschuwen, te beschermen en te ondersteunen, in het bijzonder op de werkplaats, en er moeten sancties worden getroffen tegen de personen die schuldig worden bevonden aan seksueel of seksistisch geweld.

Ons doel bestaat uit het creëren van een maatschappij waarin mannen en vrouwen dezelfde kansen en rechten hebben inzake ontplooiing en participatie. Daarom staan twee data met rood aangekruist in onze Metallo-agenda’s van dit jaar en alle volgende jaren: 8 maart, Internationale Vrouwendag, en 25 november, Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.

Bij elk van onze onderhandelingen en stelselmatig van zodra we er de gelegenheid toe hebben, zal het aspect “Gender” bij elk item worden betrokken, met één doel: “Gelijke kansen om te komen tot gelijke rechten”.

Images
https://www.metallos.be/sites/default/files/images/2106%20MWB%20Syndicats%20NL%20%231_0.jpg