Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer flexibiliteit om het (coronagerelateerd) absenteïsme in de bedrijven aan te pakken

a

Waarom het ABVV het akkoord van de G10 niet heeft ondertekend // Argumenten.
Het ABVV was bereid om een akkoord te ondertekenen. Maar niet om tovenaarsleerling te spelen ...We hebben van bij het begin gezegd dat het mogelijk was om tot een spoedig akkoord binnen de G10 te komen, maar wij vroegen dat dit akkoord gebaseerd zou zijn op objectieve cijfers (absenteïsme) en dat elke toepassing van eventuele nieuwe maatregelen zou worden gevalideerd door een sectorakkoord, om de problemen doelgericht aan te pakken (zie ons bericht van dinsdag 18 januari). Het dient tot niets om de sluizen van de verhoogde flexibiliteit open te zetten als dat niet nodig is. Klaarblijkelijk is het ABVV echter het enige lid van de G10 dat rekening wil houden met de praktijk van de sectoren, die dagelijks het probleem van het absenteïsme aanpakken, soms dankzij bestaande akkoorden.
Na een week tijdens dewelke verscheidene paritaire comités bijeen zijn gekomen, ligt er geen enkel verzoek op tafel voor een uitzonderlijk plan om het hoofd te bieden aan het coronagerelateerd absenteïsme. Bovendien bestaat er geen enkele officiële statistiek over dit absenteïsme en zijn evolutie. Men is bezig beslissingen te nemen “met de natte vinger”. Dit is uiterst verontrustend nu de regering zich ertoe had verbonden om objectieve gegevens aan te leveren alvorens haar keuzes te maken...
Op grond van de feiten blijft het ABVV erbij dat er geen reden is om zich te laten meeslepen in de paniekreactie van het afsluiten van een kaderakkoord waarbij belangrijke veiligheidsgrendels van het arbeidsrecht zouden worden opgeblazen.
Het ABVV herinnert eraan dat de quarantainemaatregelen werden versoepeld op eenzijdig verzoek van de werkgevers, zonder enig overleg, door het verlagen van de drempels van de gezondheidsvoorschriften. Onder het voorwendsel dat ze (misschien onterecht) “vrezen” voor een niet-beheersbaar personeelstekort, zou nu ook de arbeidswetgeving moeten worden versoepeld! 
De piek aan omikronbesmettingen als uitvlucht... Op 10 december hadden de werkgevers een brief gestuurd aan de regering, wederom zonder overleg met de vakbonden. Daarin zaten al de belangrijkste elementen van het akkoord dat vandaag in de G10 werd gesloten, en waarvan het ABVV zich distantieert om de hierboven aangehaalde redenen. Het werkgeverskamp wendt de sanitaire context aan om zijn eisen erdoor te krijgen.
Herhaling van de met dit akkoord beoogde maatregelen en doelgroepen in antwoord op de vragen van de regering.
Algemene principes
- er zal geen minimum afwezigheidspercentage vereist zijn om de uitzonderlijke maatregelen te activeren. Het is de werkgever die bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden dit gebeurt.
- de bruggepensioneerden, de werknemers met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, met een landingsbaan, met thematisch verlof  kunnen het loon cumuleren met hun uitkering, ten belope van 75% van deze uitkering (met uitzondering van de volledig werklozen - geen enkele cumul mogelijk)
- de mensen met vervroegd pensioen zullen het loon kunnen cumuleren met het ontvangen pensioen ten belope van 100%.
- de studenten mogen 45 uur méér werken in februari 2022, zonder dat met deze uren rekening wordt gehouden in het maximum van 475u/jaar.
- van deze uitzonderlijke maatregelen kan gebruik worden gemaakt tot eind februari
Doelgroepen en voorwaarden
Zie bijlage (twee kolommen).
Conclusies
Er zal geen enkel overleg vereist zijn alvorens de flexibiliteit wegens coronagerelateerd absenteïsme te kunnen toepassen. De werkgever alleen zal beslissen wanneer hij die wil activeren (geen specifieke criteria). Als er een vakbondsafvaardiging is, dan zal hij deze moeten informeren... louter informeren. Aangezien België een land van KMO’s is, spreekt het voor zich dat er in veel bedrijven zelfs geen sprake zal zijn van deze informatieplicht. Als de G10 de volledige beslissingsbevoegdheid bij de bedrijfsleider legt, holt ze het interprofessioneel kader uit alsook de collectieve bescherming die ze net verondersteld wordt te bieden!! Daarom kan het ABVV deze tekst niet aanvaarden.
75% van een uitkering kunnen cumuleren met loon vormt natuurlijk een voordeel voor de betrokkene, maar dit doet rechtstreeks afbreuk aan het grondbeginsel “gelijk loon voor gelijk werk”. Het gaat om een belangrijke afwijking op de beginselen van de sociale zekerheid. De bedoeling ervan is om te zorgen voor een vervangingsinkomen in geval van loonverlies en niet voor een bijkomend inkomen bovenop het loon! Men kan zich voorstellen dat de aanhangers van het basisinkomen dit als een interessant precedent zouden kunnen beschouwen. Wij weigeren om dit gevaarlijk spel mee te spelen.
Zonder objectieve gegevens over de reële bedreigingen van de omikrongolf in termen van absenteïsme, en zonder inachtneming van de realiteit binnen de sectoren (reeds bestaande akkoorden, schommelend absenteïsme...), kan het ABVV helaas niet instemmen met de tekst van de G10.

Images
NEE