Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacyverklaring

Hoe verwerken de MWB, zijn provinciale federaties en hun regionale afdelingen uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de MWB, zijn provinciale federaties en hun regionale afdelingen, die in deze verklaring vermeld staan als ‘MWB’. 

De MWB hecht als vakbond en betalingsorganisme voor aanvullende vergoedingen en premies van de verschillende fondsen voor bestaanszekerheid veel belang aan de bescherming van de gegevens die het verwerkt, in het bijzonder de gegevens van persoonlijke aard van zijn leden en andere betrokken personen. 

De Europese verordening met betrekking tot de bescherming van de gegevens, de GDPR, vervangt sinds 25/05/2018 de zogenaamde Belgische ‘privacywet’, geeft de personen meer controle over hoe hun gegevens gebruikt worden, en versterkt hun rechten ter zake. Wij hebben deze veranderingen opgenomen in onze ‘privacyverklaring’. 

Samengevat:
1. We beperken de gegevens die wij over u bezitten tot het nodige
2. We gebruiken uw gegevens om u onze diensten te verlenen, u te informeren, te antwoorden op uw vragen, onze relatie met u te beheren, onze wettelijke verplichtingen na te leven en onze websites te verbeteren
3. We verwijderen uw gegevens wanneer ze niet meer nodig zijn voor het realiseren van de vermelde doelstellingen
4. We delen uw gegevens niet buiten onze organisatie, met uitzondering van openbare instellingen en andere organisaties die strikt noodzakelijk zijn voor het realiseren van punt 2
5. We houden rekening met uw rechten met betrekking tot uw privacy, uw persoonsgegevens en de verwerking ervan. 
6. We nemen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens en van onze informatica-infrastructuur te verzekeren. 
7. We zijn transparant over het gebruik van cookies op onze website en we geven uw de keuze om deze al dan niet te aanvaarden: naar ons gebruiksbeleid van de cookies
8. We geven graag antwoord op uw vragen over onze ‘privacyverklaring’

De persoonsgegevens die in het kader van uw lidmaatschap verwerkt worden zijn de volgende:

 • Persoonlijke en elektronische identificatiegegevens: naam, voornaam, adres en verzendingsadres (en historiek), telefoon- en GSM-nummers, e-mailadres, lidnummer;
 • Persoonlijke details: nationaliteit, geboortedatum, geslacht, moedertaal en gekozen taal (FR/NL/DE), burgerlijke staat;
 • Bankgegevens: rekeningnummer en identificatiegegevens van uw bank;
 • Familiale gegevens (met name voor de storting van geboorte- en huwelijkspremies);
 • Gegevens met betrekking tot uw tewerkstelling: beroepsstatuut, activiteitensector, identificatiegegevens van de werkgever (zoals naam, KBO-nummer, nummer van paritair comité…);
 • Vakbondslidmaatschap: identificatie bij de MWB, bij de provinciale federatie en de regionale afdeling waarbij u aangesloten bent (en historiek), vroeger lidmaatschap, militantencategorie en vakbondsmandaten, betalingen (vakbondsbijdrage, premies en diverse uitkeringen);
 • Gegevens met betrekking tot het beheer van uw abonnementen (publicaties van de MWB en van het ABVV). 
   

Gegevens die indien nodig verzameld worden bij u of bij derden in het kader van andere prestaties die door de MWB aangeboden worden

 • Gegevens inzake het lidmaatschap, zoals gegevens in verband met juridische bijstand, uitbetaling van aanvullende vergoedingen en premies van verschillende fondsen voor bestaanszekerheid, vakbondsbijstand,… 
 • Rijksregisternummer: dit identificatiemiddel is noodzakelijk voor de raadpleging van gegevens afkomstig uit het netwerk van instellingen voor sociale zekerheid;
 • Financiële gegevens (inkomens, uitkeringen, enz.), bijvoorbeeld in geval van vraag van beslag op uitkeringen;
 • Gerechtelijke gegevens, met name in geval van beroep of van neerlegging van een rechtsvordering;
 • Medische gegevens, zoals arbeidsongeschiktheid, reïntegratietraject, arbeidsongeval, beroepsziekte;
 • Gegevens inzake uw studies en opleidingen, bijvoorbeeld in de begeleidende procedure voor werkzoekenden;
 • Gegevens inzake uw beroep en tewerkstelling: loopbaan, loon, enz.;
 • Gegevens inzake het bezoek van onze websites: cookies, IP-adres. 

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De MWB verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden. 
Het gaat meerbepaald om de dienstverlening en voordelen waarop de leden van de MWB recht hebben, onder andere:
   De steun van de vakbondsafgevaardigde
   De vormingen die het lid kan krijgen
   De ondersteuning tijdens vakbondsacties
   De juridische bijstand die aan de leden verleend wordt
   De uitbetaling van premies en diverse vergoedingen (fondsen voor bestaanszekerheid…)
   De ondersteuning van de organisatie van sociale verkiezingen, dienstverlening/bijstand aan syndicaal afgevaardigden, enz.;
   De verzending van nieuwsbrieven en informatieve e-magazines
   De verspreiding van de ideeën die het ABVV verdedigt bij het groot publiek. 

Krachtens welke wettelijke basis worden uw gegevens van persoonlijke aard verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de volgende wettelijke basis:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het beheer van het lidmaatschap
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachten die ons worden toevertrouwd door de fondsen voor bestaanszekerheid.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van de MWB, die in zijn hoedanigheid van vakbondsorganisatie zijn ideeën wenst te verspreiden bij de leden en bij het groot publiek via de gepaste communicatiekanalen. Als er informatie moet verzonden worden (bijvoorbeeld een nieuwsbrief) aan personen, waarvan de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de bestemmeling. 
   

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens en met wie delen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt door de personeelsleden van de MWB en zijn vakbondsafgevaardigden die instaan voor het beheer van het lidmaatschap.  

Deze gegevens worden conform de wettelijke bepalingen doorgestuurd aan:

 • het ABVV;
 • de verschillende fondsen voor bestaanszekerheid;
 • de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de jurisch adviseurs die een mandaat hebben om u te vertegenwoordigen voor deze rechtbanken, evenals de tegenpartijen en hun vertegenwoordigers, de gerechtsdeurwaarders, enz.;
 • de verschillende FOD’s en andere openbare organen die horen bij de verschillende bestuursniveaus, in functie van hun respectievelijke bevoegdheden, bijvoorbeeld in het kader van de sociale verkiezingen, voor de benoeming van de rechters in sociale zaken, in geval van neerlegging van klacht, opleiding, enz.;
 • De bankinstellingen die de betalingen voor rekening van de MWB en de provinciale afdelingen regelen. 
   

Uw gegevens worden niet aan uw werkgever meegedeeld zonder uw toestemming, met name met betrekking tot uw lidmaatschap bij de MWB, behalve als een wettelijke bepaling daarin voorziet (sociale verkiezingen, syndicale vormingen, enz.)

Uw bent op de hoogte dat uw persoonsgegevens niet doorgestuurd worden naar een derde land

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden gedurende de volledige duur van uw lidmaatschap bewaard, totdat de verschillende wettelijke verjaringstermijnen, die beginnen vanaf het einde van uw lidmaatschap, verlopen zijn. 


Vraag naar inlichtingen inzake uw persoonsgegevens.

Elke vraag naar inlichtingen inzake uw persoonsgegevens kan verzonden worden:
Per post naar het volgende adres: 

 • MWB

A l’attention du DPO Rue de Namur, 49 5000 Beez

Er kunnen u bijkomende demarches of extra informatie gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen en aan te tonen dat u het recht hebt om toegang te verkrijgen tot de informatie in kwestie.

Wat zijn uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft op elk moment het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens en er een kopie van te verkrijgen. 
U heefttevens het recht te vragen dat onjuiste of onvolledige gegevens gewijzigd of rechtgezet worden mits het eventuele voorleggen van bewijzen. 
In een beperkt aantal gevallen heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten schrappen, zolang deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, en de wettelijke bewaartermen nageleefd worden. 
U kan zich ook verzetten tegen de verwerking ervan of de verwerking beperken in de gevallen die door de GDPR voorzien zijn. 

Veiligheid

Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om toegang tot de gegevens, de vernietiging, wijziging of verspreiding ervan op ongeoorloofde, toevallige of illegale wijze te voorkomen. 

Wijzigingen

U dient alle veranderingen met betrekking tot uw persoonsgegevens snel te melden bij uw regionale MWB-afdeling. 

Herziening

Dit document werd voor het laatst gewijzigd op 27-06-2018