Overslaan en naar de inhoud gaan

ZIEK TIJDENS JE VAKANTIE ?

1

VOORWAARDEN
Om deze vakantiedagen uit te stellen naar een later tijdstip, moet je: • je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je ongeschiktheid en van je verblijfsadres (thuisadres of het adres waar je je op vakantie bevindt);;
• een geneeskundig getuigschrift voorleggen binnen een termijn van twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van ongeschiktheid, tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een andere termijn voorschrijft;
• uiterlijk bij het voorleggen van dit geneeskundig getuigschrift, uitdrukkelijk de werkgever inlichten over het feit dat je gebruik maakt van je recht om je vakantiedagen te behouden.
Voorbeeld:
Je neemt tien dagen wettelijke vakantie van 22 juli 2024 tot 2 augustus 2024, maar je wordt ziek op 29 juli
2024. Een dag later stuur je je geneeskundig getuigschrift aan je werkgever voor de periode van 29 juli tot
2 augustus. Je ontvangt een gewaarborgd loon voor deze periode. De vijf vakantiedagen die je niet hebt
kunnen nemen wegens ziekte kun je later in 2024 nemen.

WAT MET DE LANGDURIGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID?
Als je je wettelijke vakantiedagen niet kunt opnemen gedurende het jaar, dan kun je deze niet opgenomen wettelijke vakantiedagen uitstellen/overdragen tot twee jaar na het vakantiejaar (tot 24 maanden na het einde van het vakantiejaar).
Dit uitstel tot twee jaar later is enkel mogelijk als je je wettelijke vakantiedagen niet hebt kunnen nemen tijdens het vakantiejaar omwille van ziekte en (een "gewoon") ongeval, beroepsziekte en arbeidsongeval, moederschapsverlof, omgezet moederschapsverlof in geval van ziekenhuisopname of overlijden van de moeder, geboorteverlof, borstvoedingsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof of pleegouderverlof.
Voorbeeld:
Je wordt arbeidsongeschikt op het einde van de maand oktober 2024 omdat je een been breekt. Het saldo wettelijke verlofdagen op dat ogenblik bedraagt vijf dagen. Je blijft arbeidsongeschikt tot het einde van het jaar, dus tot en met 31 december 2024. Je kunt deze vakantiedagen dus niet meer opnemen in 2024. Je kunt ze echter wel opnemen in 2025 en 2026. Opgelet, het vakantiegeld voor deze dagen zal al betaald geweest zijn in de loop van mei en juni van het
lopende vakantiejaar door de RJV. Je zal dus geen vakantiegeld krijgen op het ogenblik dat je deze dagen uiteindelijk opneemt.

AANDACHTSPUNTEN
• Deze regel is enkel van toepassing voor de jaarlijkse vakantie of de wettelijke vakantiedagen.
Alle andere vormen van afwezigheid (bijvoorbeeld buitenwettelijke vakantiedagen, ADV-dagen, inhaalrust, tijdskrediet, enz.) zijn uitgesloten uit dit toepassingsgebied.
• Je kunt vragen om deze vakantiedagen onmiddellijk op te nemen na de oorspronkelijk voorziene data, MAAR je werkgever is niet verplicht om deze nieuwe vakantieaanvraag in te willigen.
• De uitzondering op het indienen van een medisch attest van 3x1 dag arbeidsongeschiktheid per kalenderjaar is dus niet van toepassing in dit specifiek geval.

HEB JE VRAGEN?
Neem contact op met je afgevaardigde van ABVV Metallo’s, je bestendige Metallo-secretaris, je dichtstbijzijnde federatie van ABVV Metallo’s of stuur een mail naar info@metallos.be !