Overslaan en naar de inhoud gaan

FEESTDAG WAT ZIJN JE RECHTEN?

1

BUITENWETTELIJKE FEESTDAGEN
Afhankelijk van je regio, sector of bedrijf, worden bovendien sommige feestdagen vervangen door andere dagen (PC 104: 11 november wordt vervangen door Sint-Elooi in de regio van Charleroi). Afhankelijk van je regio, sector of bedrijf, kun je ook genieten van buitenwettelijke feestdagen:
• PC 111.03: Feest van de cultuurgemeenschap;
• PC 142.01: 27 september (FR-taalgebied), 11 juli (NL-taalgebied) of op een andere dag bepaald in het kader van een akkoord binnen de onderneming voor de werknemers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Ook op deze feestdagen heb je recht op je normale loon.

WERK JE OP EEN FEESTDAG?
Dan heb je recht op betaalde inhaalrust bovenop je loon voor het werk dat je op die feestdag hebt geleverd.
Deze inhaalrustdag moet samenvallen met een normale activiteitsdag voor de werknemer en moet binnen een termijn van 6 weken (behoudens uitzonderingen) worden genomen. Als de inhaalrustdag niet binnen deze termijn kan worden genomen omwille van de schorsing van de arbeidsovereenkomst (ongeval, moederschapsverlof, ziekte...), dan zal hij moeten worden toegekend binnen de 6 weken die volgen op de verdwijning van de oorzaak van de schorsing van de overeenkomst.

FEESTDAG EN GEWONE INACTIVITEITSDAG
Indien de feestdag op een zondag valt of een dag van gewone inactiviteit dan moet die worden vervangen door een andere gewone activiteitsdag. Deze dag kan worden vastgesteld ofwel op het niveau van de sector, ofwel, bij ontstentenis, door een akkoord binnen de ondernemingsraad (of met de vakbondsafvaardiging als er geen CPBW bestaat). Indien er geen overlegorgaan zou zijn binnen de onderneming, dan zal deze vervangingsdag worden vastgesteld door een collectief akkoord tussen de werkgever en het geheel van werknemers of door een individueel akkoord.
Bij afwezigheid van een akkoord hierover, zal de feestdag vervangen worden door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op die feestdag volgt.
Je ontvangt je normale loon voor deze vervangingsdag.

HEB JE VRAGEN?
Aarzel niet om contact op te nemen met je afgevaardigde of je ABVV Metallo vakbond of stuur een mail naar info@metallos.be !

Images
1
Fichiers
1