Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

FEESTDAG WAT ZIJN JE RECHTEN?

BUITENWETTELIJKE FEESTDAGEN
Afhankelijk van je regio, sector of bedrijf, worden bovendien sommige feestdagen vervangen door andere dagen (PC 104: 11 november wordt vervangen door Sint-Elooi in de regio van Charleroi). Afhankelijk van je regio, sector of bedrijf, kun je ook genieten van buitenwettelijke feestdagen:
• PC 111.03: Feest van de cultuurgemeenschap;

OVERSCHAKELING NAAR DE ZOMER-/ WINTERTIJD

LOON OP UURBASIS
Als je per uur wordt betaald, zijn er enkele bijzondere regels van toepassing.
• De ploeg aan het werk op het ogenblik van de verandering van uur in de zomer en in de winter is dezelfde.
Als je in ploegen werkt op het ogenblik van de overschakeling naar het zomeruur zal je het loon krijgen overeenstemmend met 8 uur werk voor 7 gepresteerde uren. Dit uur verschil wordt gecompenseerd op het ogenblik van overschakeling naar het winteruur. In die nacht zal je inderdaad 9 uur werken maar zal je het loon krijgen overeenstemmend met 8 uur.

ZIEK TIJDENS JE VAKANTIE ?

VOORWAARDEN
Om deze vakantiedagen uit te stellen naar een later tijdstip, moet je: • je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je ongeschiktheid en van je verblijfsadres (thuisadres of het adres waar je je op vakantie bevindt);;
• een geneeskundig getuigschrift voorleggen binnen een termijn van twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van ongeschiktheid, tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een andere termijn voorschrijft;

BEROEPSOPLEIDING SCHOLINGSBEDINGEN

Wat is een scholingsbeding?
Het scholingsbeding is het beding waarbij de werknemer, die gedurende de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een specifieke vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt om aan deze laatste een gedeelte van
de vormingskosten terug te betalen ingeval hij de onderneming verlaat voor het einde door de partijen overeengekomen periode. In beginsel is een scholingsbeding mogelijk voor alle werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur.

UITZENDKRACHT? VERGEET NIETJE PREMIE! - ZEITARBEITER ENDJAHRES - PRÄMIE

HET EINDEJAAR NADERT EN ALS UITZENDKRACHT HEB JE IN DECEMBER 2022 RECHT OP EEN EINDEJAARSPREMIE!
VOORWAARDEN
• Minimaal 65 dagen of 494 uur voor één of meer uitzendbureaus als uitzendkracht gewerkt hebben tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 (de referentieperiode).
• In afwijking van de 65-dagen- of 494-urenregeling heb je ook recht op de eindejaarspremie als je tijdens de referentieperiode vast in dienst bent
genomen door de gebruiker met wie je net daarvoor als uitzendkracht in dienst was, op voorwaarde dat je tijdens de referentieperiode in totaal ten minste

ALGEMENE STAKING 9/11

WERKGEVERS EN LIBERALEN WILLEN ONS WELGETELD 0% LOONSVERHOGING GUNNEN VOOR 2023-2024. DAT ZAL ZONDER HET ABVV ZIJN.
Prijzen gaan omhoog. Energiefacturen swingen de pan uit. De lonen blijven geblokkeerd. En nu opent de politieke rechterzijde, samen met de werkgevers, de aanval op de automatische loonindexering. Blokkeer de energieprijzen in plaats van de lonen!
De situatie is onhoudbaar. Na twee jaar mobiliseren blijven ZIJ doof voor de eisen van werknemers. Daarom schakelen WIJ een versnelling hoger.