Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene informatie

Type
Secteur

ZIEK TIJDENS JE VAKANTIE ?

VOORWAARDEN
Om deze vakantiedagen uit te stellen naar een later tijdstip, moet je: • je werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van je ongeschiktheid en van je verblijfsadres (thuisadres of het adres waar je je op vakantie bevindt);;
• een geneeskundig getuigschrift voorleggen binnen een termijn van twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van ongeschiktheid, tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement een andere termijn voorschrijft;

BEROEPSOPLEIDING SCHOLINGSBEDINGEN

Wat is een scholingsbeding?
Het scholingsbeding is het beding waarbij de werknemer, die gedurende de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst een specifieke vorming volgt op kosten van de werkgever, zich ertoe verbindt om aan deze laatste een gedeelte van
de vormingskosten terug te betalen ingeval hij de onderneming verlaat voor het einde door de partijen overeengekomen periode. In beginsel is een scholingsbeding mogelijk voor alle werknemers verbonden met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur.

UITZENDKRACHT? VERGEET NIETJE PREMIE! - ZEITARBEITER ENDJAHRES - PRÄMIE

HET EINDEJAAR NADERT EN ALS UITZENDKRACHT HEB JE IN DECEMBER 2022 RECHT OP EEN EINDEJAARSPREMIE!
VOORWAARDEN
• Minimaal 65 dagen of 494 uur voor één of meer uitzendbureaus als uitzendkracht gewerkt hebben tussen 1 juli 2021 en 30 juni 2022 (de referentieperiode).
• In afwijking van de 65-dagen- of 494-urenregeling heb je ook recht op de eindejaarspremie als je tijdens de referentieperiode vast in dienst bent
genomen door de gebruiker met wie je net daarvoor als uitzendkracht in dienst was, op voorwaarde dat je tijdens de referentieperiode in totaal ten minste

ALGEMENE STAKING 9/11

WERKGEVERS EN LIBERALEN WILLEN ONS WELGETELD 0% LOONSVERHOGING GUNNEN VOOR 2023-2024. DAT ZAL ZONDER HET ABVV ZIJN.
Prijzen gaan omhoog. Energiefacturen swingen de pan uit. De lonen blijven geblokkeerd. En nu opent de politieke rechterzijde, samen met de werkgevers, de aanval op de automatische loonindexering. Blokkeer de energieprijzen in plaats van de lonen!
De situatie is onhoudbaar. Na twee jaar mobiliseren blijven ZIJ doof voor de eisen van werknemers. Daarom schakelen WIJ een versnelling hoger.